Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quản lý ngoại hối
    Là một hệ thống mà nhà nước sử dụng để kiểm soát các giao dịch bằng ngoại tệ và vàng