Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức cầu dư; Dư cầu
    Là tình trạng CẦU vượt CUNG ở một mức giá nào đó