Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Excellency /'eksələnsi/  

 • Danh từ
  His Excellency
  Ngài
  Her Excellency
  Phu nhân
  His Excellency the French Ambassador
  ngài đại sứ Pháp