Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) từ sau; sau đó
    Sau khi xảy ra một sự kiện nào đó hoặc sau một quyết định thực hiện một việc gì đó. Xem EX ANTE