Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Từ trước; Dự tính; dự định
    Là mức độ đã được dự tính, dự định hay mong muốn của một hoạt động nào đó