Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Eternal City /i,tɜ:nl'siti/  

  • the Eternal City
    thành Roma