Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Equal sacrifice theories   

  • (Kinh tế) Lý thuyết hy sinh ngang nhau; lý thuyết hy sinh bình đẳng
    Sự hy sinh cùng ĐỘ THOẢ DỤNG của những người trả thuế