Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trả lương ngang nhau; trả lương bình đẳng
    Sự công bằng giữa các giới về điều khoản và điều kiện việc làm: một khái niệm về trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị ngang nhau, mặc dù định nghĩa về trả lương và công việc ngang nhau không giống nhau giữa các nước