Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lợi thế bình đẳng, Lợi thế ngang bằng