Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Equal Employment Opportunity Commision   

  • (Kinh tế) Uỷ ban Cơ hội việc làm bình đẳng/ngang bằng
    Một uỷ ban được thành lập để giải quyết những khiếu nại bắt nguồn từ sự thông qua Đạo luật Quyền dân sự của Mỹ năm 1964. Đạo luật này nghiêm cấm hành động phân biệt đối xử của các ông chủ