Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ngán nỗ lực; Không thích nỗ lực
    Một khái niệm chính thức dùng để biểu thị giả định rằng sự nỗ lực là một biến số có tác động âm trong HÀM THOẢ DỤNG của các cá nhân, tức là sự nỗ lực tạo ra trong sự PHI THOẢ DỤNG BIÊN