Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Efficient resource allocation   

  • (Kinh tế) Sự phân bổ nguồn lực có hiệu quả