Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Efficient market hypothesis   

  • (Kinh tế) Giả thuyết về thị trường có hiệu quả
    Một quan điểm cho rằng giá cổ phiếu trên thị trương chứng khoán là những ước tính tốt nhất về giá trị thực của cổ phiếu vì thị trường chứng khoán có cơ chế định giá tốt nhất