Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Efficient asset market   

  • (Kinh tế) Thị trường tài sản có hiệu dụng/ hiệu quả