Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền dễ vay
    Tình trạng chung của việc vay tiền dễ dàng và rẻ trong hệ thống tài chính