Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Dynamic externalities   

  • (kinh tế)
    Các ngoại hưởng động; Ngoại ứng động