Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Discounted cash flow yield   

  • (kinh tế)
    Lợi tức luồng tiền đã chiết khấu