Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Hãng chiết khấu
    Một TRUNG GIAN TÀI CHÍNH trong thị trường tiền tệ London thu về các tài sản ngắn hạn cùng với tiền sẽ trả khi có thông báo ngắn hạn