Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Diploma in Education)
    văn bằng giáo dục
    Mary Hall, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn, tốt nghiệp văn bằng giáo dục