Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Diminishing marginal utility of wealth   

  • (kinh tế)
    (Qui luật về) giá trị thoả dụng biên giảm dần của tài sản/của cải