Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Diminishing marginal rate of substitution   

  • (kinh tế)
    (Quy luật về) tỷ lệ thay thế biên giảm dần