Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Difference principle   

  • (kinh tế)
    Nguyên lý bất bằng; Nguyên lý khác biệt