Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Phương trình vi phân(Một phương trình trong đó giá trị hiện tại của BIẾN PHỤ THUỘC được biểu diễn dưới dạng một hàm của các giá trị trước của nó)