Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tiền gửi ngân hàng
    Để chỉ một bộp phận của dung lượng tiền dưới dạng tiền gửi ngân hàng