Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Demand for inflation   

  • (kinh tế)
    Cầu đối với lạm phát
    Một khái niệm cho rằng có những khoản thu lợi tiềm tàng đối với một số nhóm người nào đó nhờ các chính sách tăng lạm phát