Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Demand - pull inflation   

  • (kinh tế)
    Lạm phát do cầu kéo
    Sự gia tăng bền vững của tổng cầu dẫn đến sự gia tăng bền vững của mức giá chung