Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Lý thuyết ra quyết định
    Lý thuyết liên quan đến việc hình thành các quá trình hành động thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu trong các hoàn cảnh cụ thể có thể không ổn định