Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Quy tắc ra quyết định
    Một tiêu chuẩn sử dụng trong việc chọn lựa, như có tiến hành một dự án hay không hoặc định giá các sản phẩm đầu ra như thế nào