Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Độ trễ của việc ra quyết định
    Khoảng thời gian giữa việc nhận biết nhu cầu phải hành động để giải quyết một vấn đề kinh tế (Đặc biệt là kinh tế vĩ mô) với việc quyết định chính sách về vấn đề đó