Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Hàm quyết định
    Đồng nghĩa với HÀM MỤC TIÊU