Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tiền đúc ước số mười
    Hệ thống tiền tệ dựa vào cơ sở số mười