Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Hoãn nợ/ gia hạn nợ