Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tỷ số nợ giữa vốn vay và vốn cổ phần