Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tiền đắt
    LÃI SUẤT cao hơn so với giá trị trung bình vốn có của nó