Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Dead weight tax burden   

  • (kinh tế)
    Gánh nặng vô ích của thuế khoá