Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chi phí bồi thường thiệt hại; Chi phí bù đắp thiệt hại; Chi phí thiệt hại+ Là chi phí phải trả cho thiệt hại gây ra, thường là thiệt hại do ô nhiễm