Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày D (ngày 6/6/94 liên quân đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp trong thế chiến thứ II; ngày xảy ra sự kiện quan trọng)
    ngày D đã đến mà chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để dọn nhà