Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    ảnh 2 chiều, ảnh phẳng