Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Current and capital account   

  • (kinh tế) Tài khoản vãng lai và tài khoản vốn