Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kiểm soát tiền tệ
    Là những kiểm soát về quyền hạn của NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG hay cơ quan phát hành tiền tệ trong việc phát hành tiền (Xem CASH BASE)