Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cross elasticity of demand   

  • (Kinh tế) Độ co giãn chéo của cầu
    Là tỷ lệ thay đổi trong lượng cầu đối với một hàng theo thay đổi giá của một hàng hoá khác