Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bảo đảm tín dụng
    Là loại hình bảo hiểm mà một hiệp hội bảo lãnh tín dụng đứng ra bảo hiểm khi không trả được nợ