Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chế độ neo tỷ giá hối đoái điều chỉnh dần
    Là phương pháp tỷ giá hối đoái. Đây là một cụm thuật ngữ chung áp dụng cho bất kỳ một đề nghị nào có đặc trưng NGANG GIÁ tỷ giá hối đoái chính thức do quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra có thể điều chỉnh theo thời gian, mức thay đổi cần thiết đó có thể phân nhỏ và kéo dà trong suốt một thời kỳ nhất định. Xem DEVALUATION