Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Counter - vailing duty   

  • (Kinh tế) Thuế chống bảo hộ giá; thuế đánh vào hàng xuất/ nhập khẩu được trợ giá