Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cost - utility analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích chi phí
    công dụng; Phân tích tận dụng chi phí
    Là một phân tích CHI PHÍ
    HIỆU QUẢ trong kinh tế học y tế, trong đó kết quả hay lợi ích được tính bằng Tuổi thọ đã điều chỉnh theo chất lượng hoặc một số đo phi tiền tệ chỉ phúc lợi của bệnh nhân