Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cost - push inflation   

  • (Kinh tế) Lạm phát do chi phí đẩy
    Là sự gia tăng được duy trì của mức giá chung do sự gia tăng tự định của các chi phí. Xem DEMAND-FULL INFLATION, THE WAGE-WAGE SPIRAL