Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Cost - effectiveness analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích chi phí
    hiệu quả+ Gần giống như Phân tích chi phí
    lợi ích nhưng khác ở chỗ nó đòi hỏi một yêu cầu khác. Đó là, nếu xét về một mục tiêu, làm cách nào để đạt được mục tiêu đó ở mức chi phí thấp nhất