Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Corn Laws /'kɔ:n lɔ:z/  

  • the Corn Laws
    (lịch sử)
    luật hạn chế nhập ngô (để giữ giá ngô, ở Anh năm 1846)