Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Convertible loan stock   

  • (Kinh tế) Khoản vay chuyển đổi được