Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trái khoán chuyển đổi được